Asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 1.3.2023

1. rekisterinpitäjä

Bronex Software Oy (y-tunnus 0787088-5)

Merivirta 6 B, 02320 Espoo

+358 445800852

[email protected]

(jäljempänä ”me”)

2. rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tommi Puhakka

+358 445800852

[email protected]

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,

• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,

• asiakassuhteemme hoitaminen ja

• sähköinen suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöönpaneminen ja suostumus.

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

• asiakasyrityksemme yhteyshenkilöksi rekisteröityneen sekä potentiaalisen asiakasyrityksemme yhteyshenkilöön liittyvät tiedot:

- nimi

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

• käyttäjäksi rekisteröidyn tiedot

- nimi

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käydyt sähköpostikeskustelut ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot;

• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot.

Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja palveluidemme käyttämiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palveluitamme.

5. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi, silloin kun olet asiakasyrityksemme yhteyshenkilö tai tällaiselta yhteyshenkilöltä, joka ilmoittaa meille käyttöoikeudestasi palveluumme.

Saamme tietoja myös yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta (yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä) tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.

Käytämme palvelujemme tuottamiseen ulkoisten palveluntarjoajien palvelimia ja tietokantoja,

joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan korkeaa tietoturvallisuutta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Säilytämme asiakkaamme yhteyshenkilön henkilötietoja asiakassuhteen voimassaoloajan ja tämän jälkeen 3 vuotta. Henkilötietoja jotka kuuluvat käyttäjärekisteriin, säilytämme käyttöoikeuden voimassaoloajan ja poistamme ne käyttöoikeuden päätyttyä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

9. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.