1. Yleiset ehdot
1.1 Tilaus
1.1.1
Asiakas saa ohjelmistojen käyttöoikeuden Bronex Software Oy:ltä tekemällä tilauksen. Asiakas voi tilata Veroni-ohjelmistoja suoraan www.veroni.fi verkkosivulta.
1.1.2
Nämä palvelusopimukset (Terms of Service, TOS) ovat vakioehtoja, jotka koskevat ohjelmistojen käyttöä. Perehdy huolellisesti palveluehdoissa esitettyihin ehtoihin. Tekemällä tilauksen, allekirjoittamalla tai napsauttamalla hyväksyn -painiketta tai muuta vastaavaa painiketta palveluehtojen missä tahansa esitysmuodossa, ohjelmistoa käytettäessä, verkkokaupassa, vahvistussähköpostissa tai muussa tilauslomakkeessa, asiakas tekee juridisesti sitovan tilauksen Bronex Software Oy:ltä. Vain henkilöt, joilla on asiakkaan myöntämät tarvittavat hallinnolliset - ja hankintaoikeudet, ovat oikeutettuja tähän. Jos et hyväksy palveluehtoja tai sinulla ei ole tarvittavaa, yrityksesi antamaa valtuutusta tällaisen tilauksen tekemiseen, älä käytä ohjelmistoja, älä tee tilausta ohjelmistoista, äläkä hyväksy tai allekirjoita esitettyjä palveluehtoja, sillä tällä toimenpiteellä teet sitovan oikeustoimen yrityksesi puolesta. Yrityksesi ja Bronex Software Oy:n välille syntyy juridisesti sitova sopimus, jos ja kun Bronex Software Oy lähettää tilausvahvistuksen.

Koekäyttöasiakkaita koskee kohdan, 2.4 mukainen erikoismenettely. Uusia ohjelmistoja tilattaessa tilausvahvistuksella muutetaan osapuolten välillä olemassa olevaa sopimusta siten, että uusi ohjelmisto lisätään sen osaksi.
1.1.3
Palvelusopimus kattaa laaja-alaisesti monia Veroni -ohjelmistoja. Tilausvahvistuksessa tai erillisessä sopimuksessa esitetään soveltuvin osin seuraavat tiedot asiakkaan tilaamien ohjelmistojen mukaisesti:

- Yhtiön nimi, laskutus- ja yhteystiedot, jonka kanssa asiakas tekee sopimuksen.

- Ne ohjelmistot, mukaan lukien käyttäjät, jotka asiakas on tilannut.

- Tilattuja ohjelmistoja koskevat hinnat.

- Tieto asiakkaan puolelta tehdystä tilauksen irtisanomisesta yksittäisten ohjelmistojen, käyttäjien ja asiakassuhteen osalta.

- Lisäehdot ja muut mahdollisesti sovellettavat tiedot, voidaan esittää myös laskussa.
1.1.4
Ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, palvelusopimus ja tilausvahvistus tai erillinen sopimus (mukaan lukien mahdolliset lisäehdot) muodostavat ohjelmistoja koskevan koko sopimuksen asiakkaan ja Bronex Software Oy:n välillä. Muiden palveluiden, kuten koulutus-, toteutus- räätälöintipalveluiden ostaminen Bronex Software Oy:tä ei kuulu ohjelmistoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan.
Bronex Software Oy voi tehdä muutoksia palveluehtoihin oman harkintansa mukaan kohdan 1.3.1 mukaisesti. Palveluehtojen päiväys on aina uusimman päivityksen mukainen. (Katso myös kohta 5. Muutosloki) Tietyt, esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset palveluehdoissa ja/tai asiakkaan tilauksessa voivat edellyttää, että asiakas hyväksyy palvelusopimuksen uudelleen. Tällaisista muutoksista tulee ilmoittaa vähintään 30 päivää aikaisemmin kohdan 1.3.2 mukaisesti. Mikäli asiakas ei hyväksy palveluehtojen muutoksia, asiakas voi irtisanoa ohjelmiston kohdan 4.6.1 mukaisesti ja vaatia suhteutettua korvausta etukäteen suoritetuista maksuista siltä osin kun ne kohdistuvat kyseisen ohjelmiston irtisanomispäivän jälkeiseen aikaan. Ohjelmistojen viimeisin versio on aina saatavilla ohjelmaan Veroni –tilille kirjautumisen yhteydessä.
1.2 Hinnat
1.2.1
Ohjelmistoja koskevat hinnat noudattavat Bronex Software Oy:n voimassa olevia hinnastoja, jotka on julkaistu verkossa tai ohjelmistossa tai jotka Bronex Software Oy on asettanut muulla tavalla saataville.
1.2.2
Ellei nimenomaisesti ole toisin mainittu hinnastossa tai muutoin kirjallisesti sovittu, kaikki maksut suoritetaan etukäteen eikä niitä makseta takaisin. Hyvitystä ei makseta käyttämättömistä liiketoimista, käyttäjistä, ohjelmistoista tai sopimusjaksojen jäljelle jäävistä päivistä, ellei ohjelmistojen saatavuus ole merkittävästi rajoittunut tai vähentynyt yksinomaan Bronex Software Oy:stä johtuvista syistä. Tällaisissa tapauksissa Bronex Software voi harkintansa mukaan maksaa asiakkaalle kohtuullisen korvauksen ajalta, jolloin ohjelmisto ei ole ollut asiakkaan käytettävissä, eikä asiakkaalla ole edellä mainitun lisäksi muita oikeussuojakeinoja tähän liittyen.
1.2.3
Hinnat eivät sisällä mitään veroja, maksuja tai tulleja. Ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu, Bronex Software Oy lisää laskutettaviin hintoihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (ALV).
1.2.4
Bronex Software Oy pidättää oikeuden muuttaa hintoja ja hinnoittelumallia. Vuotuisesta ylläpitosopimuksen hinnankorotuksista tulee ilmoittaa kolme kuukautta etukäteen. kohdan 1.3.1 mukaisesti minkä tahansa yksittäisen ohjelmiston osalta. Bronex Software Oy pidättää oikeuden nostaa hintoja vuosittain yleistä hintojen ja kustannusten nousua vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta. Vuosittaiset hintamuutokset astuvat voimaan kunkin vuoden alussa (1. tammikuuta), ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu hinnastossa tai kirjallisesti sovittu.
1.2.5
Mikäli asiakas laiminlyö maksujen maksamisen tai maksu on myöhässä, Bronex Software Oy pidättää oikeuden toistaiseksi keskeyttää asiakkaan käyttöoikeuden Veroni -ohjelmistoon ks. kohta 4.6.2, sekä veloittaa viivästyskorkoa lain salliman enimmäismäärän mukaisesti. Maksamattomat laskut siirretään perintään. Mikäli tilanne ei ratkea kohtuullisen ajan kuluessa, Bronex Software Oy pidättää oikeuden irtisanoa asiakkaan käyttöoikeuden ohjelmistoon, ks. kohta 4.6.2.
1.3 Ilmoitukset
1.3.1
Yleiset ilmoitukset ja ohjelmistoja koskevat tiedot, kuten tiedot uusista ominaisuuksista, hinnanmuutoksista tai suunnitelluista huollosta lähetetään sisäisesti ohjelmistossa, ohjelmiston verkkosivuilla/verkkoyhteisössä tai sähköpostilla.
1.3.2
Asiakkaan sopimusta koskevat ilmoitukset, esim. tilausvahvistukset tai muut erityisen tärkeät tiedot, kuten tietosuojaan tai yksityisyydensuojaan liittyvät tiedot, lähetetään asiakkaan ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
1.3.3
Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että Bronex Software Oy:llä on jatkuvasti ajan tasalla olevat yhteystiedot, mukaan lukien ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite sekä laskutustiedot.
1.3.4
Kaikki ilmoitukset katsotaan toimitetuiksi, kun Bronex Software Oy on lähettänyt tai postittanut ne. Kaikki ilmoitukset astuvat voimaan välittömästi, ellei ilmoituksessa ole toisin mainittu.
1.4 Ohjelmistot
1.4.1
Asiakas tilaa ohjelmistot sellaisina kuin Bronex Software Oy on ne asettanut verkossa saataville tai sellaisina kuin ne on asennettu asiakkaan tietokoneisiin tai asiakkaan valvonnassa oleviin tietokoneisiin. (Asiakkaan tietokoneisiin asennetut ohjelmistot voivat kuitenkin sisältää verkkokomponentteja ja upotettuja verkkopalveluita.) Tehdessään tilauksen asiakas saa näiden palveluehtojen mukaisen käyttöoikeuden ohjelmistoihin (katso kohta 2 Käyttöoikeus).
1.4.2
Bronex Software Oy tarjoaa maksutonta käyttötukea esimerkiksi kirjautumiseen tai tileihin liittyvissä ongelmissa tai ohjelmistoissa olevien virheiden osalta. Muuta tukea, kuten käyttäjäkoulutusta, voi ostaa erikseen Bronex Software Oy:ltä.
1.4.3
Ohjelmistot tarjotaan vakiomuotoisina ja sellaisina kuin ne ovat. Ohjelmistot eivät ole riippuvaisia tai sidottuja mihinkään tiettyyn versioon tai toiminnallisuuteen minään tiettynä ajankohtana tai mihinkään näitä koskeviin julkaisuihin, materiaaleihin tai Bronex Software Oy:n esittämiin tai sen puolesta esitettyihin kommentteihin. Asiakas voi käyttää verkkopalveluita sellaisina kuin ne ovat kulloinkin tarjottu. Jos ohjelmisto on asennettu asiakkaan tietokoneisiin, asiakkaan vastuulla on käyttää ohjelmiston tuettua versiota; ks. kohta 4.3.1.
1.4.4
Bronex Software Oy pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisätä, muuttaa tai poistaa toimintoja tai korjata mahdollisia virheitä tai puutteita missä tahansa ohjelmistojen osassa oman harkintansa mukaisesti ja ilman, että tästä aiheutuisi Bronex Software Oy:lle mitään velvoitteita tai vastuita. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tällainen muutos poistaisi käytöstä tai poistaisi kokonaan, pysyvästi tai yli kahden kuukauden ajaksi toiminnon, joka muodostaa ohjelmiston olennaisen osan, asiakkaalla on oikeus irtisanoa kyseisen ohjelmiston sopimus ja saada suhteutettu korvaus sitä sopimuksen osaa koskevista maksuista, jotka kyseisestä ohjelmistosta on maksettu ennakolta.
1.4.5
Bronex Software Oy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa ohjelmiston tai sen saatavuuden tietyillä markkinoilla ilmoittamalla siitä 12 kuukautta etukäteen. Asiakas on oikeutettu suhteutettuun korvaukseen etukäteen suoritetuista maksuista jotka kohdistuvat kyseisen ohjelmiston lakkaamispäivän jälkeiseen aikaan. Asiakas lopettaa ohjelmiston käytön kyseisen ohjelmiston lakkaamispäivän jälkeen eikä hänellä ole oikeutta esittää muita vaatimuksia Bronex Software Oy:lle.
1.4.6
Jotkin ohjelmistot voivat olla lisäehtojen tai rajoitusten alaisia (esim. tallennustilan, liiketoimien tai tositteiden lukumäärän rajoittaminen), tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä verkkosivuille. Tämä on määritetty tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa maksu- ja raportointipalvelut.
2. Käyttöoikeus
2.1 Asiakas
2.1.1
Veroni –ohjelman käyttöoikeudet myönnetään yhtiökohtaisesti. Ohjelmia saa käyttää ainoastaan asiakkaan Veroni-tilille käyttäjiksi nimeämät ja Bronex Software Oy:n hyväksymät henkilöt. Asiakkaalle myönnetään rajoitettu, ei-yksinomainen, peruutettavissa ja irtisanottavissa oleva oikeus käyttää Veroni -ohjelmistoja yksinomaan asiakkaan liiketoimien mukaisiin tarkoituksiin ja vain palveluehtojen mukaisesti. (Tilitoimistot ja niiden loppuasiakkaat, katso 2.2).
2.1.2
Veroni –ohjelman käyttöoikeutta ei saa kokonaan eikä osittain siirtää tai luovuttaa millekään taholle missään olosuhteissa (kuten esimerkiksi yritysfuusiot ja fuusioiden purkamiset, konkurssi, omistajan tai hallinnan vaihtuminen tai tytäryhtiöt) ilman Bronex Software Oy:n etukäteen tapauskohtaisesti antamaa kirjallista lupaa, jota ei saa perusteettomasti evätä.
2.1.3
Ohjelmien kaikenlainen automatisointi, muuttaminen, integrointi tai räätälöinti on kiellettyä ilman Bronex Software Oy:n lupaa.
2.1.4
Asiakas on yksinomaisesti vastuussa kaikesta ohjelmistojen käytöstä mukaan lukien käyttäjien suorittamat toimet, käyttäjien hallinta sekä ohjelmiston käyttö ja integraatiot kolmansien osapuolten tai sovellusten kautta. Asiakas on yksinomaisesti vastuussa asiakkaan tietojen sisällöstä ja lainmukaisuudesta, eikä se siirrä ohjelmistoihin tai käsittele niiden yhteydessä haitallista koodia, dataa tai vastaavaa (kuten viruksia) eikä käytä ohjelmistoja lainvastaisiin tai vahingollisiin tarkoituksiin.
2.1.5
Asiakas hallinnoi Veroni –ohjelman käyttäjätilejä ja tilille asiakkaan nimeämät käyttäjät ovat asiakkaan vastuulla. Asiakas antaa käyttäjille tarvittavat oikeudet ohjelman käyttöön. Kaikki tilille nimetyt käyttäjätilit tulee olla Bronex Software Oy:n hyväksymiä ja ne ovat yhden henkilön henkilökohtaisia tilejä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että asiakas voi myöntää nimettyjä käyttäjätilejä kolmannelle osapuolelle, henkilöille jotka tekevät toimenpiteitä asiakkaan puolesta ja hänen edukseen, tilintarkastajalle, konsultille tai vastaavalle toimijalle.
2.2 Tilitoimisto ja Loppuasiakkaat
2.2.1
Asiakkaalle myönnetään rajoitettu, ei-yksinomainen, peruutettavissa ja irtisanottavissa oleva Veroni -ohjelmistojen käyttöoikeus ainoastaan omaan käyttöön ja palveluiden tarjoamiseksi loppuasiakkailleen.
2.2.2
Loppuasiakkaat ovat asiakkaan nimettyjä loppuasiakkaita. Ohjelmistoja saa käyttää yksinomaan loppuasiakkaan sisäisiin liiketoimiin. Selvyyden vuoksi mainittakoon, “Sisäisillä liiketoimilla” tarkoitetaan toimintoja, jotka liittyvät yksinomaan loppuasiakkaan liiketoimintaan, kuten sen kirjanpitoon ja liiketoiminnan suunnitteluun, eikä niitä tule missään olosuhteissa tulkita siten, että ne sallisivat loppuasiakkaan toimia palveluntarjoajana, tilitoimistona tai vastaavana tahona.
2.2.3
Palveluehdoissa myönnettyä käyttöoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa kokonaan eikä osittain edelleen millekään taholle missään olosuhteissa (kuten esimerkiksi yritysfuusiot ja fuusioiden purkamiset, konkurssi, omistajan tai hallinnan vaihtuminen tai tytäryhtiöt) ilman Bronex Software Oy:n etukäteen antamaa tapauskohtaista kirjallista lupaa, jota ei tule perusteettomasti evätä. Edellä mainittua sovelletaan myös yksittäisten loppuasiakkaiden käyttöoikeuksien osalta.
2.2.4
Kaikki tilitoimistopalveluita koskevat sopimukset ovat asiakkaan ja se loppuasiakkaan välisiä. Bronex Software Oy ei ole kyseisten sopimusten osapuoli eikä vastuussa niistä.
2.2.5
Asiakas on yksinomaisesti vastuussa ohjelmistojen käytöstä myös loppuasiakkaidensa osalta. Asiakas on yksinomaisesti vastuussa asiakkaan tietojen sekä loppuasiakkaan tietojen sisällöstä ja lainmukaisuudesta, eikä se siirrä ohjelmistoihin tai käsittele niiden yhteydessä haitallista koodia, dataa tai vastaavaa (kuten viruksia) eikä käytä ohjelmistoja lainvastaisiin tai vahingollisiin tarkoituksiin.
2.2.6
Asiakas hallinnoi nimettyjä käyttäjiä ja käyttäjät ovat asiakkaan vastuulla. Asiakas tai loppuasiakas antavat käyttäjille tarvittavat oikeudet ohjelmiston käyttöön. Kaikki käyttäjätilit ovat yhden henkilön henkilökohtaisia tilejä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että asiakas voi myöntää käyttäjätilejä kolmannelle osapuolelle, henkilöille, jotka tekevät toimenpiteitä tilitoimiston tai loppuasiakkaan puolesta ja heidän edukseen, kuten loppuasiakkaan kirjanpitäjälle, tilintarkastajalle, konsultille ja vastaavalle toimijalle.
2.2.7
Asiakas ei saa toimia siten tai antaa sellaista vaikutelmaa, että se olisi Bronex Software Oy:n tuottaja, omistaja, jaettu palvelukeskus, jälleenmyyjä, kumppani tai jakelija eikä antaa Bronex Software Oy:n puolesta mitään takuuta tai vakuutusta ohjelmistoja koskien, lukuun ottamatta palveluehdoissa nimenomaisesti esitettyä.
2.2.8
Asiakas suojaa Bronex Software Oy:tä kaikilta vaatimuksilta, jotka ovat seurausta loppuasiakkaan suoraan Bronex Software Oy:tä vastaan kohdistamista vaateista, vaatimuksista jne. sekä korvaa näistä aiheutuneet kustannukset ja kulut.
2.3 Koekäyttöasiakas
2.3.1
Asiakkaalle myönnetään rajoitettu, ei-yksinomainen, peruutettavissa ja irtisanottavissa oleva ja rajoitetun ajan voimassa oleva käyttöoikeus asiakkaan koekäyttötilin kautta rekisteröimään ohjelmistoon yksinomaan tarkoituksena arvioida ohjelmistojen soveltuvuutta asiakkaan sisäisiin liiketoimiin ja palveluehtojen mukaisesti.
2.3.2
Koekäyttöjakso alkaa ajankohdasta, jolloin asiakas hyväksyy palvelusopimuksen. koekäyttöjaksojen pituus voi vaihdella ohjelmistokohtaisesti.
2.3.3
Asiakkaan tiedot, joita käsitellään ohjelmistossa koekäytön aikana, poistetaan Bronex Software Oy:n järjestelmistä koekäyttöjakson päättyessä, ellei koekäyttöasiakas päätä hankkia ohjelmiston normaalia käyttöoikeutta.
3. Tietojenkäsittelysopimus
Bronex Software Oy on sitoutunut varmistamaan, että ohjelmistot ovat sovellettavien tietosuojalakien ja määräysten mukaisia.
3.1 Läpinäkyvyys ja luottamus
Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat Bronex Software Oy:lle tärkeitä. Bronex Software Oy antaa yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten Bronex Software Oy käsittelee henkilötietoja ohjelmistoissaan sekä käyttämämme alihankkijat. Huomaa, että tällaiset tietopyynnöt saattavat vaatia salassapitosopimuksen.
3.2 Asiakkaan tiedot
3.2.1
a) Asiakas ohjeistaa Bronex Software Oy:tä käsittelemään asiakkaan tietoja ainoastaan asiakkaan puolesta ja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, joka vaaditaan ohjelmiston tarjoamiseksi turvallisesti ja ammattimaisesti, sekä palveluehtojen ja sovellettavan tietosuojalain mukaisesti ja niitä noudattaen,
b) Asiakas on asiakkaan tietojen, mukaan lukien henkilötietojen omistaja tai muulla tavalla oikeutettu niiden siirtämiseen ohjelmistoihin käsittelyä varten, ja asiakas on vastuussa näiden tietojen sekä niiden käytön täsmällisyydestä, eheydestä, sisällöstä, luotettavuudesta ja lainmukaisuudesta,
c) Tietojen käsittelystä on tarpeen vaatiessa ilmoitettu asiaankuuluville valvontaviranomaisille ja/tai rekisteröidylle, eikä tietojen käsittely riko soveltuvia lain määräyksiä.
d) Asiakkaan velvollisuus rekisterinpitäjänä on ilmoittaa sovellettavan lain vaatimassa laajuudessa asiaankuuluville valvontaviranomaisille ja/tai rekisteröidylle mahdollisista tietoturvaloukkauksista,
e) Bronex Software Oy on antanut riittävät ja tyydyttävät tiedot suojaustoimenpiteistä (katso kohta 3.6), f) Asiakas pitää kirjaa käsittelemiensä henkilötietojen tyypeistä ja ryhmistä sovellettavan tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa sen määräysten mukaisesti. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa asiakas käyttää ohjelmistoja tavalla, jota Bronex Software Oy ei voi valvoa (Asiakas on esimerkiksi määritellyt järjestelmän), tai kun Bronex Software Oy ei muulla tavalla pysty saamaan tarvittavaa pääsyä (teknisten rajoitusten, luottamuksellisuuden tai vastaavan vuoksi).
3.2.2
Bronex Software Oy on henkilötietojen käsittelijä suhteessa asiakkaan tietoihin ja soveltuvin osin sitoutuu siihen ja/tai varmistaa, että: a) Asiakkaan tietoja käsitellään vain edellä olevassa kohdassa 3.2.1 a) esitetyn asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti,
b) Soveltuvia valvontaviranomaisten neuvoja ja direktiivejä noudatetaan,
c) Bronex Software Oy on toteuttanut tekniset ja organisatoriset suojaustoimet tietojen suojaamiseksi häviämiseltä ja luvattomalta käsittelyltä, tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi ja nämä toimet edustavat käsittelyn aiheuttamalle riskille sopivaa suojaustasoa ottaen huomioon toteuttamisen tason ja kustannukset,
d) Bronex Software Oy ilmoittaa asiakkaalle viipymättä saadessaan kohtuullisella varmuudella tietoonsa tietoturvaloukkauksen. (Mikäli Tiedot eivät ole väliaikaisesti saatavilla palvelukatkon vuoksi, siitä ilmoitetaan aina verkossa kohdan 1.3.1 mukaisesti.)
e) Bronex Software Oy ilmoittaa asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä saatuaan tiedon sellaisesta asiakkaan ohjeesta tai muusta tietojenkäsittelytoimenpiteestä, joka Bronex Software Oy:n näkemyksen mukaan rikkoo sovellettavaa lakia tai muita tietosuojamääräyksiä,
f) Sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvien velvoitteidensa nojalla Bronex Software Oy, henkilötietojen käsittelijänä auttaa asiakasta sen roolissa rekisterinpitäjänä asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla mahdollisuuksien mukaan ja huomioiden tietojen käsittelyn luonteen sekä Bronex Software Oy:llä olevat tiedot, esimerkiksi avustaen asiakasta vastaamaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumista koskeviin pyyntöihin ja antaen tarvittavia tietoja sovellettavan tietosuojalain noudattamisen osoittamiseksi. Bronex Software Oy pidättää oikeuden veloittaa tällaisesta avusta veloitusperusteidensa mukaisesti.
g) Kun Bronex Software Oy:n laillinen peruste asiakkaan tietojen käsittelyyn lakkaa mistä tahansa syystä, kuten asiakassuhteen päättymisen vuoksi, Bronex Software poistaa asiakkaan tiedot järjestelmistä, elleivät lain pakottavat määräykset edellytä Bronex Software Oy:tä säilyttävän tietoja. Katso kohdat 4.6.3 ja 1.1.1.
h) Bronex Software Oy:llä ei ole syytä uskoa, että Bronex Software Oy:tä koskeva lainsäädäntö estäisi Bronex Software Oy:tä noudattamasta asiakkaalta saatuja ohjeita,
i) Bronex Software Oy ilmoittaa viipymättä asiakkaalle kaikista suoraan rekisteröidyiltä ja viranomaisilta tulleista tietojen luovutuspyynnöistä, ellei tällainen ilmoittaminen ole lailla kielletty. Bronex Software Oy ei toteuta tällaisia pyyntöjä ilman asiakkaan lupaa. Bronex Software Oy luovuttaa asiakkaan tietoja viranomaisille ainoastaan juridisesti sitovien pyyntöjen, kuten tuomioistuimen päätöksen tai määräyksen tai haasteen täyttämiseksi,
j) Bronex Software Oy ei julkaise mitään asiakkaan tai käyttäjän kommenttia, todistusta tai vastaavaa ilman ennakkolupaa.
3.3 Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeillä mahdollistetaan muun muassa käyttäjän tekemien valintojen, kuten esimerkiksi ohjelman valinta kun käyttäjän siirtyy verkkosivustolla sivulta toiselle.
Veroni.fi sivuilla käytetään sekä sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä että kävijäseurannan evästeitä.
Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivustolla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (https). Sivustolla käytettävät ei-välttämättömät evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-välttämättömät evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa.
Jos sinulla on jo tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.
Kirjautuessasi sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
Jos kävijä on hyväksynyt evästeiden käytön, sivuston kävijäseuranta kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä ja laadunvalvonnassa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi sivu, jonka kautta kävijä saapui sivustolle, ladatut sivut, sivulatausten ajankohta, verkkoselain ja käyttöjärjestelmä sekä kävijän internet-palveluntarjoaja. Kävijäseurannan perusteella ei ole tarkoitus tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, eikä IP-osoitteita tallenneta kokonaisena. Kävijän IP-osoitetta käytetään kuitenkin sen selvittämiseen, mille organisaatiolle kyseinen IP-osoite on rekisteröity ja mikä kävijän maantieteellinen sijainti on.
3.4 Käyttötiedot
3.4.1
Käyttötiedot ovat tietoja, jotka syntyvät ohjelmiston käytön yhteydessä ja joita Bronex Software Oy voi käyttää tietojen ja ohjelmistojen suojaamiseksi sekä ohjelmiston ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jäljempänä olevan kuvauksen mukaisesti. Asiakas myöntää Bronex Software Oy:lle oikeuden käyttää kaikkia asiakkaan omistamia käyttötietoja tässä kohdassa (3.3) määritetyn mukaisesti. Käyttötiedot ovat:
• Teknisiä tietoja ja liikennetietoja, kuten käyttöjärjestelmän tyyppi, selaimen tyyppi ja IP-osoite;
• Yhdistettyjä asiakkaan tai käyttäjän tuottamia tietoja, kuten istuntojen kesto, laskutoimitusten lukumäärä ja vastaavat;
• Yhdistämättömiä asiakkaan tai käyttäjän tuottamia tietoja, kuten tukilippujen konteksti ja sisältö, Chat-ruudut, turvallisuustapahtumalokit ja vastaavat, sekä;
• Rajoitettuja tuotantotietoja, kuten kuvia, tiedostoja tai tietokantoja asiakkaan tiedoista tietyissä olosuhteissa. Nämä ovat tiukkojen suojaustoimenpiteiden alaisia. Bronex Software Oy voi myös käyttää olennaisia tietoja julkisista tai kaupallisesti saatavilla olevista lähteistä ja yhdistää näitä.
3.4.2
Henkilötiedot: Kun käyttötiedot sisältävät henkilötietoja, kuten sähköposti- tai IP- osoitteen, tai tietoja asiakkaasta, kuten asiakkaan nimen tai organisaation numeron, Bronex Software Oy on oikeussuojaintressin perusteella rekisterinpitäjä ja sen tulee toteuttaa teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä saavuttaakseen tietojenkäsittelyn aiheuttamaa riskiä vastaavan suojaustason. Bronex Software Oy anonymisoi tiedot tiettyjen teknisten prosessien kautta ennen niiden käsittelyä jäljempänä mainituissa tarkoituksissa, jolloin tiedot eivät ole enää henkilötietoja eikä asiakasta (tai muita tahoja, esim. asiakkaan asiakasta) voida enää tunnistaa. Mikäli anonymisointi ei ole mahdollista teknisten rajoitusten vuoksi, esimerkiksi mikäli vallitsee huomattava uudelleen tunnistamisen riski tai mikäli se ei ole toteutettavissa käsittelyn tarkoituksen kannalta. Bronex Software Oy toteuttaa asianmukaisia lisäsuojaustoimia. Käyttötietoja ei käytetä mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka lain mukaan vaatisi luvan yksittäiseltä rekisteröidyltä. asiakkaalla ja/tai rekisteröidyllä on oikeus saada kattavasti tietoa näistä tiedoista ja siitä, miten Bronex Software Oy käsittelee niitä, sekä oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
3.4.3
Rajoitetut tuotantotiedot ovat kussakin tapauksessa rajoitettuja laajuuden, käytön ja ajan osalta, ja niihin sovelletaan asianmukaisia suojaustoimia. Rajoitettuja tuotantotietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:
- Ohjelmiston ja käyttäjäkokemuksen parantaminen
- kehittäminen ja testaus
- tilastot ja tutkimus.
3.4.4
Bronex Software Oy käsittelee käyttötietoja yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:
a) Ohjelmiston ja käyttäjäkokemuksen parantaminen – esimerkiksi analysoimalla yhteisiä käyttötapoja käyttäjien yksilöllistenvalintojen mahdollistamiseksi, tai kuten edellä on kuvattu rajoitettujen tuotantotietojen osalta.
b) Yleinen markkinointi ja olennaisten tietojen esittäminen – esimerkiksi ilmaisten tai arvoa lisäävien ohjelmistojen osalta (kuten asiakasta koskevat markkinatilastot), jotta asiakkaalle ei markkinoitaisi ohjelmistoja, jotka hän on jo tilannut, sekä olennaisten markkinapäivitysten tarjoamiseksi.
c) Suojaus ja siihen liittyvät tarkoitukset – esimerkiksi istunnon ja kirjautumistietojen (myös reaaliaikaisesti), tapausten tallenteiden ja vastaavien analysointi tietoturvaongelmien ja - rikkeiden (kuten petollisen toiminnan ja hakkeroinnin eri muotojen) estämiseksi, tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi sekä ohjelmistojen tietoturvan parantamiseksi.
d) Tilastot ja tutkimus – esimerkiksi ohjelmistojen avulla tehdyt laskelmat ja näiden lukumäärä sisältäen myös yhdistettyjen ja nimettömien tilastojen yleisluontoisen käytön, kohdentamattoman markkinoinnin sekä arvoa lisäävät ohjelmistot, kuten asiakasta koskevat, sovelluksen sisäiset markkinatilastot.
e) Vaatimustenmukaisuus – Bronex Software Oy voi analysoida käyttötietoja valvoakseen palveluehtojen noudattamista, esimerkiksi kirjaamalla muistiin asiakkaan antaman hyväksynnän palveluehdoille.
f) Kehittäminen ja testaus – esimerkiksi yhteisten käyttötapojen analysointi, tietojen hankkiminen uusien teknologioiden kehittämistä varten (kuten edellä on kuvattu rajoitettujen tuotantotietojen osalta), käyttäjäkokemuksen parantaminen, uusien tai päivitettyjen ohjelmistojen lataaminen testausta varten tai teknologian toimivuus.
3.5 Alihankkijat
3.5.1
Bronex Software Oy voi käyttää muita, kolmannen osapuolen alihankkijoita ohjelmistojen tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä henkilötietojen ja/tai käyttötietojen käsittelyyn Bronex Software Oy solmii aina tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa täyttääkseen palveluehdoissa esitetyt velvoitteet.
3.5.2
Mikäli käytettävät alihankkijat ovat EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta, osapuolet sopivat, että Bronex Software Oy:llä on valtuudet varmistaa oikeudelliset perusteet henkilötietojen siirtämiseen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle asiakkaan puolesta käyttäen asianmukaisia oikeudellisia mekanismeja, kuten EU:n mallisopimuksia. Asiakas valtuuttaa Bronex Software Oy:n käyttämään tällaisia oikeudellisia mekanismeja asiakkaan puolesta.
3.5.3
Bronex Software Oy ilmoittaa asiakkaalle etukäteen suunnitelluista muutoksista alihankkijasuhteissa. Asiakas voi vastustaa alihankkijan käyttöä perustellusta syystä, mutta koska ohjelmistot ovat luonteeltaan standardoituja verkkopalveluita, asiakas ei välttämättä voi kieltäytyä alihankkijoiden käytöstä. Tässä tapauksessa asiakas voi irtisanoa asiakassuhteen kohdan 4.6.1 mukaisesti.
3.6 Suojaus
3.6.1
Bronex Software Oy on sitoutunut huolehtimaan ohjelmistojensa korkeasta suojaustasosta, mikä koskee myös henkilötietojen ja yksityisyyden suojausta. Bronex Software Oy huolehtii asianmukaisesta suojauksesta sellaisten organisatoristen, teknisten ja fyysisten suojaustoimien avulla, jotka on suunniteltu varmistamaan ohjelmistojen sekä ohjelmistojen kautta käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja häiriönsietokyky.
4. Täydentävät ehdot
4.1 Salassapito
4.1.1
Kumpikin osapuoli voi luovuttaa tai saada luottamuksellisia tietoja, kuten esimerkiksi liikesalaisuuksia ja muita ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin, teknologiaan, tietotaitoon, tietoihin, liiketoiminta- ja etenemissuunnitelmiin ja asiakkaan tietoihin liittyviä asioita tai muita tietoja, jotka on kohtuudella katsottava omistusoikeudellisiksi, luottamuksellisiksi tai kilpailumielessä arkaluonteisiksi (“Luottamukselliset tiedot”) toisesta osapuolesta missä tahansa muodossa tai millä tahansa tietovälineellä. Osapuolten on pidettävä kaikki luottamukselliset tiedot salassa ja pyrittävä suojaamaan toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja sellaisin kohtuullisin keinoin, jotka ovat vähintään yhtä suojaavia kuin sen omien luottamuksellisten tietojensa suojaamisessa käytettävät keinot, mutta joka tapauksessa kohtuullisella huolellisuudella, luovuttamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle, ellei toinen osapuoli ole tähän nimenomaisesti antanut lupaa tai elleivät lain pakottavat määräykset sitä edellytä. Kaikki oikeudet luottamuksellisiin tietoihin ovat tiedon luovuttaneen osapuolen yksinomaista omaisuutta ja pysyvät sellaisena.
4.1.2
Luottamuksellisia tietoja eivät ole sellaiset tiedot joiden vastaanottaja voi osoittaa olleen hallussaan tai tiedossaan ennen palveluehtojen hyväksymistä ja jotka vastaanottaja on saanut haltuunsa laillisesti, jotka ovat julkisesti saatavilla tai tulevat julkisesti saataville ilman vastaanottajan virhettä, toimenpidettä, laiminlyöntiä tai myötävaikutusta, tai jotka vastaanottaja saa kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta (nimenomaista tai implisiittistä) tai jotka vastaanottaja on itsenäisesti kehittänyt rikkomatta palveluehtoja.
4.1.3
Ellei tässä asiakirjassa ole toisin mainittu, Bronex Software Oy ei myy eikä missään muodossa vuokraa kolmansille osapuolille asiakkaan tietoja tai käyttötietoja eikä saata niitä muulla tavalla heidän saatavilleen lukuun ottamatta seuraavia tai vastaavia tilanteita:
• lain, määräyksen tai direktiivin noudattaminen tai vastaaminen valtion viranomaisen tai poliisin juridisesti sitovaan pyyntöön, tuomioistuimen päätökseen, määräykseen tai haasteeseen,
• vakavien tietoturvauhkien tai petoksen tutkiminen tai estäminen,
• Bronex Software Oy:n, fuusion, myynnin tai hankinnan tapauksessa luottamuksellisia tietoja voidaan luovuttaa osana uudelleenjärjestelyä tai fuusiota muille varsinaisille tai mahdollisille ostajille. Kaikissa tällaisissa tapauksissa Bronex Software varmistaa salassapitosopimuksella, että kaikki osapuolet noudattavat palveluehdoissa esitettyjä velvoitteita.
4.1.4
Bronex Software Oy voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja muille kumppaneille tai alihankkijoille ohjelmistojen tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa.
4.2 Immateriaalioikeudet
4.2.1
Bronex Software Oy (tai sen mahdolliset lisenssinantajat) on ohjelmistojen ja niihin liittyvien immateriaalioikeuksien yksinomainen omistaja. Näihin lukeutuvat muun muassa ohjelmistot, lähdekoodi, binäärikoodi, tietojen kerääminen, tietokannat ja design riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai eivät, kaikki dokumentaatio, määrittelyt ja vastaavat materiaalit sekä kaikki immateriaalioikeudet, jotka syntyvät Bronex Software Oy:n suorittamasta käyttötietojen käsittelystä tai sen yhteydessä. Ohjelmistot ja immateriaalioikeudet ovat tekijänoikeuden sekä muiden lakien ja sopimusten suojaamia. Ohjelmistoissa tai ohjelmistojen yhteydessä mainitut tuotemerkit, tuotenimet, yritysten nimet ja logot ovat kunkin omistajansa omaisuutta.
4.2.2
Mikäli Bronex Software Oy tarjoaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai muita immateriaalioikeuksia osana ohjelmistoja tai niiden yhteydessä (“Kolmannen osapuolen komponentit”), tällaiset ohjelmistot tai immateriaalioikeudet kuuluvat palveluehtojen alaisuuteen, ellei Bronex Software Oy toimita erillisiä ehtoja. Mikäli kolmannen osapuolen komponentin lisenssiehtojen ja palveluehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, kolmannen osapuolen komponentin lisenssiehdot saavat etusijan kolmannen osapuolen komponenttia koskevin osin. Vaikkakin kolmannen osapuolen komponentti perustuisi avoimeen lähdekoodiin, ohjelmistojen – kolmannen osapuolen komponenttia lukuun ottamatta – ei missään olosuhteissa katsota olevan avointa lähdekoodia tai julkisesti saatavilla olevia ohjelmistoja. Mikäli kolmannen osapuolen komponentti edellyttää, että Bronex Software Oy toimittaa lisenssiehdot ja/tai lähdekoodin kolmannen osapuolen komponentille, nämä ovat saatavilla ohjelmiston ohjelmiston dokumentaatiosta.
• Immateriaalioikeusloukkauksen ollessa käsillä Bronex Software Oy tai sen lisenssinantajat pyrkivät kohtuullisin keinoin suojaamaan omistusoikeudellisia ja kaupallisia etujaan esimerkiksi käyttämällä lain tarjoamia oikeussuojakeinoja.
• Asiakas (tai soveltuvin osin sen loppuasiakkaat) on asiakkaan tietojen sekä asiakkaan tietoihin ja/tai Integroituihin sovelluksiin sisältyvien immateriaalioikeuksien yksinomainen omistaja; ks. kohta 2.3.
4.3 Takuu
4.3.1
Bronex Software Oy käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja varmistaakseen, että ohjelmistot toimivat sopimusjakson aikana olennaisin osin ohjelman dokumentaatiossa kuvatun mukaisesti edellyttäen, että ne on konfiguroitu asianmukaisesti (mukaan lukien asiakkaan selainvalinta) ja päivitetty tuettuun versioon. Tuetut versiot voivat vaihdella eri ohjelmistojen välillä ja ne käyvät ilmi ohjelmiston dokumentaatiosta. Asiakas ja Bronex Software Oy sopivat, että ohjelmistot ja niiden toimitus ei ole täysin virheetöntä ja että ohjelmistojen parantaminen on jatkuva prosessi.
4.3.2
Bronex Software Oy ei takaa, että ohjelmistot vastaisivat asiakkaan vaatimuksia, toimisivat yhdessä asiakkaan valitsemien laitteiden, järjestelmien tai asetusten, kokoonpanon, määrittelyn, muutosten, mukautusten, liitännäisten tai integraatioiden kanssa, joita Bronex Software Oy ei ole tehnyt tai hallinnoi, tai mikäli ne toimitetaan Internetin kautta, että ne olisivat keskeytymättömiä. Bronex Software Oy ei ole vastuussa Internetistä, Internet-palveluntarjoajista eikä asiakkaan Internet-yhteydestä.
4.3.3
Mikäli ohjelmistot eivät toimi tässä kohdassa 4.3 kuvatun rajoitetun takuun mukaisesti, Bronex Software Oy korjaa ohjelmistoissa vahvistetut virheet tai puutteet omalla kustannuksellaan. “Vahvistetuilla virheillä tai puutteilla” tarkoitetaan virheitä tai puutteita, jotka ovat Bronex Software Oy:n jäljennettävissä ja/tai Bronex Software Oy tukikanavien vahvistamia ja jotka esiintyvät sopimusjakson aikana. Bronex Software Oy voi valintansa mukaan korvata ohjelmistot tai toiminnot korjaamisen sijasta.
4.3.4
Mikäli vahvistettu virhe tai puute on olennainen, mikä tarkoittaa, että asiakkaan mahdollisuus käyttää ohjelmistoja pienenee merkittävästi, eikä Bronex Software Oy korjaa vahvistettuja virheitä tai puutteita tai vaihda ohjelmistoja kohtuullisen ajan kuluessa, ks. kohta 4.3.3, asiakas voi irtisanoa kyseisen ohjelmiston sopimuksen. Tässä tapauksessa asiakas on oikeutettu suhteutettuun korvaukseen kyseisten ohjelmistojen jäljellä olevan sopimusjakson maksuista alkaen kuukaudesta, joka seuraa Bronex Software Oy:n vahvistamaa virheiden tai puutteiden havaitsemista.
4.3.5
Ellei tässä asiakirjassa ole nimenomaisesti muuta mainittu, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia Bronex Software Oy:tä kohtaan.
4.3.6
Lukuun ottamatta tässä kohdassa nimenomaisesti esitettyä takuuta, Bronex Software Oy ei myönnä mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta, esimerkiksi liittyen omistusoikeuksiin, oikeuksien loukkaamattomuuteen, virheettömyyteen, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmän integroitavuuteen. Mitään muita vaatimuksia palveluehdoissa nimenomaisesti esitettyjen lisäksi ei voida esittää ohjelmistojen osalta, eikä asiakas voi perustaa vaatimuksiaan sellaisiin ehtoihin, joita ei ole nimenomaisesti esitetty palveluehdoissa.
4.3.7
Linkit ohjelmistossa esiintyville muille kuin Bronex Software Oy:n omistamille tai valvomille sivustoille tai niihin liittyville sivustoille tai dokumentaatioon on annettu vain käytännöllisyyssyistä. Bronex Software Oy ei ole vastuussa tällaisista sivustoista.
4.4 Vastuu
4.4.1
Bronex Software Oy ei vastaa muiden osapuolten toiminnasta, mutta pyrkii edistämään mahdollisten virheen korjaamista heti, niiden tultua ilmi. Bronex Software Oy ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä, tulkinnasta tai ohjelmassa olevista puitteista, erehdyksistä tai virheistä, johtuivatpa nämä sitten palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä ja olivatpa ne mitä laatua tahansa.
Bronex Software Oy ei ole vastuussa asiakkaan tiedoista, esimerkiksi niiden sisällöstä, omistussuhteista tai laillisuudesta, eikä asiakkaan tietoihin kohdistuvasta käytöstä tai muista asiakkaan tekemistä tai asiakkaan puolesta tehdyistä tai muulla tavalla Bronex Software Oy:n riippumattomista toimenpiteistä.
Mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.
4.4.2
Mikäli Bronex Software Oy katsotaan tuomioistuimen hyväksymällä sopimuksella tai oikeuden määräyksellä olevan vastuussa korvauksen maksamisesta asiakkaalle, ks. kohta 4.7.2, palveluehdoissa määritettyjen velvoitteiden rikkomisen seurauksena, tällainen korvaus ei missään olosuhteissa sisällä välillisten tai epäsuorien vahinkojen tai muiden sellaisten vahinkojen korvaamista, jotka syntyvät tällaisen rikkomuksen seurauksena tai sen yhteydessä, kuten esimerkiksi asiakkaan tietojen häviäminen, tuotannon, tulojen tai tuottojen menetys tai kolmannen osapuolen vaatimukset tai viranomaisten sanktiot, huolimatta siitä että Bronex Software Oy:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Bronex Software Oy:n palveluehtoihin perustuva vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin, elleivät lain pakottavat määräykset muuta edellytä kuten on esimerkiksi törkeän huolimattomuuden tai tahallisen laiminlyönnin aiheuttamien vahinkojen osalta.
4.4.3
Osapuolen kokonaisvastuu (mukaan lukien hyvitykset ja korvaukset suorien vahinkojen ja kustannusten kattamiseksi) ohjelmistojen sopimusjaksolla ei yhteensä ylitä summaa, joka vastaa kyseessä olevien ohjelmistojen 12 kuukauden maksuja.
4.4.4
Kumpikaan osapuoli (Bronex Software Oy ja asiakas) ei ole vastuussa viivästymisestä tai häiriöstä, jonka syynä on ylivoimainen este, kuten esimerkiksi maanjäristys, mellakka, työtaistelu, Internetin toimintaan liittyvät syyt ja lainsäädäntö sekä muut vastaavat tapahtumat, jotka ovat Bronex Software Oy:stä tai asiakkaasta riippumattomia. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan tilanne, jossa ohjelmistoja tai niiden toimittamista koskeva lainsäädäntö, direktiivit tai määräykset muuttuvat tai ohjelmistojen markkinoille tuonnin jälkeen astuu voimaan sellaisia uusia lakeja tai direktiivejä, jotka estävät Bronex Software Oy:n noudattamasta asiakkaan ohjeita tai täyttämästä palveluehtojen mukaisia velvoitteitaan ja/tai jotka vaativat ohjelmistojen keskeyttämisen kokonaan tai osittain rajoitetuksi tai ennalta määrittämättömäksi ajaksi.
4.4.5
Vaikka Bronex Software Oy noudattaa asianmukaista huolellisuutta tarjotessaan turvallisen tietojen siirron asiakkaan ja ohjelmistojen välillä, asiakkaan tulee ymmärtää, että Internet on avoin järjestelmä eikä Bronex Software Oy siten pysty takaamaan, että kolmannet osapuolet eivät voisi kaapata tai muuttaa tietoja. Bronex Software Oy ei ole mitään vastuuta tällaisesta väärinkäytöstä, tietojen luovuttamisesta tai häviämisestä.
4.5 Immateriaalioikeuksien loukkaus
4.5.1
Bronex Software Oy puolustaa asiakasta sellaisia kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia ja väitteitä vastaan, joissa kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan ohjelmistojen käyttö palveluehtojen mukaisesti rikkoo kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Bronex Software Oy:lle välittömästi tällaisista väitteistä. Bronex Software Oy korvaa asiakkaalle tuomioistuimen hyväksymän sopimuksen tai oikeuden määräyksen nojalla kolmannelle osapuolelle oikeudenloukkauksen vuoksi hyvitettävät vahingot, esimerkiksi lakimiesten palkkiot, edellyttäen, että asiakas toimii yhteistyössä Bronex Software Oy:n kanssa Bronex Software Oy:n kustannuksella ja antaa Bronex Software Oy:lle yksinomaisen oikeuden käyttää vastaajan puhevaltaa oikeusprosessissa tai sovittelussa. Bronex Software Oy voi harkintansa mukaisesti (I) muuttaa ohjelmistoja siten, että oikeudenloukkaus lakkaa, (II) vaihtaa ohjelmistot toiminnallisesti vastaaviin ohjelmistoihin, (III) hankkia asiakkaalle oikeuden jatkaa ohjelmiston käyttöä tai (IV) irtisanoa asiakkaan oikeuden käyttää ohjelmistoja korvaamalla irtisanomisajan ylittävistä sopimusjaksoista etukäteen suoritetut maksut. Asiakas ei voi esittää edellä mainittujen lisäksi mitään muita vaatimuksia kolmannen osapuolen oikeudenloukkauksen vuoksi.
4.5.2
Edellä kuvattua puolustusvelvoitetta ei sovelleta, jos ohjelmistoja on käytetty palveluehtojen vastaisesti, esimerkiksi jos vaatimuksen syynä on muun kuin Bronex Software Oy:n toimesta tapahtuva ohjelmistojen käyttö, muuttaminen, integrointi tai räätälöinti.
4.5.3
Asiakas puolustaa Bronex Software Oy:tä sellaisia vaatimuksia ja väitteitä vastaan, joissa kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan tiedot tai ohjelmistojen palveluehtojen vastainen käyttö on ristiriidassa kolmannen osapuolen patentin, tekijänoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien kanssa tai rikkoo niitä tai on sovellettavan lain vastaista. Bronex Software Oy ilmoittaa asiakkaalle välittömästi kaikista tällaisista väitteistä. Asiakas korvaa Bronex Software Oy:lle tuomioistuimen hyväksymän sopimuksen tai oikeuden määräyksen nojalla hyvitettävät vahingot, esimerkiksi lakimiesten palkkiot, edellyttäen, että Bronex Software Oy toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan kustannuksella ja antaa asiakkaalle yksinomaisen oikeuden käyttää vastaajan puhevaltaa oikeusprosessissa tai sovittelussa. Lisäksi asiakas puolustaa Bronex Software Oy:tä kaikilta vaatimuksilta, sakoilta, sanktioilta jne., jotka ovat seurausta henkilötietojen käsittelyä koskevien asiakkaan velvoitteiden rikkomisesta asiakkaan taholta.
4.6 Irtisanominen
4.6.1
Irtisanominen asiakkaan puolelta: Asiakas voi irtisanoa asiakassuhteen tai yksittäisiä ohjelmistoja ja käyttäjiä milloin tahansa tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Ehdot voivat vaihdella eri ohjelmistojen välillä.
4.6.2
Irtisanominen Bronex Software Oy:n puolelta: Mikäli Bronex Software Oy:n tietoon tulee tai se perustellusti epäilee asiakkaan rikkoneen palveluehtojen mukaisia velvoitteitaan tai mikäli asiakas tekee konkurssin tai tulee maksukyvyttömäksi, Bronex Software Oy voi evätä asiakkaan oikeuden käyttää ohjelmistoja tai rajoittaa asiakkaan käyttöoikeutta kunnes asia on ratkaistu. Bronex Software Oy ilmoittaa käyttöoikeuden epäämisestä tai rajoittamisesta 30 päivää aikaisemmin ja antaa asiakkaalle kohtuullisen vastausajan ennen käyttöoikeuden epäämistä tai rajoittamista.
Mikäli asia ei ratkea kohtuullisen ajan kuluessa, Bronex Software Oy pidättää oikeuden lopettaa asiakkaan käyttöoikeus ohjelmistoihin ja täten irtisanoa asiakassuhde.
Bronex Software Oy voi oman harkintansa mukaan lopettaa asiakkaan käyttöoikeuden ohjelmistoihin välittömästi, mikäli asiakas on rikkonut olennaisesti esitettyjä ehtoja, ja täten irtisanoa asiakassuhteen.
4.6.3
Tietojen poistaminen: Irtisanomisen johdosta tai kun Bronex Software Oy:n laillinen peruste tietojen käsittelyyn lakkaa mistä tahansa syystä, Bronex Software Oy poistaa asiakkaan tiedot järjestelmistään, elleivät lain pakottavat määräykset velvoita Bronex Software Oy:tä säilyttämään tietoja edelleen. Tässä tapauksessa Bronex Software Oy huolehtii tietojen suojauksesta palveluehtojen mukaisesti. Tietojen poistamisen ajankohta voi vaihdella eri ohjelmistojen välillä. Asiakkaan tiedot poistettuaan Bronex Software Oy:llä ei ole enää niihin liittyviä velvoitteita asiakasta kohtaan.
4.6.4
Tietojen palauttaminen: Asiakas voi pyytää asiakkaan tietojen palauttamista viimeistään 30 päivän kuluttua irtisanomisesta. Mikäli irtisanomisesta on kulunut yli 30 päivää, on mahdollista että tiedot on poistettu peruuttamattomasti. Bronex Software Oy palauttaa asiakkaan tiedot itse määrittämässään muodossa, valitsemanaan ajankohtana sekä määrittämällään toimitustavalla. Tietojen palauttamisen muoto, ajankohta ja menetelmä voivat vaihdella eri ohjelmistojen välillä: Ota yhteyttä Bronex Software Oy:n hyvissä ajoin ennen irtisanomista tietojen palauttamisen suunnittelua ja toteuttamista varten. Bronex Software Oy pidättää oikeuden veloittaa vakiohintansa tietojen palauttamisesta.
4.7 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
4.7.1
Asiakkaan sopimuskumppani on Bronex Software Oy, jolta ohjelmiston käyttöoikeus on tilattu. Sopimuskumppani käy ilmi tilausvahvistuksesta ja laskusta.
4.7.2
Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan kaikilta osin Bronex Software Oy:n toimintaan sovellettavaa kansallista lakia, jonka kanssa asiakas on tehnyt tämän sopimuksen, lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Mikäli erimielisyyksiä syntyy palveluehdoista tai ohjelmistojen käytöstä tai niiden yhteydessä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet keskenään sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli edellä mainitut neuvottelut eivät tuota tulosta, erimielisyys jätetään Bronex Software Oy:n rekisteröidyn liiketoimintapaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Edellä mainitulla tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta asian käsittelyyn.
4.7.3
Osapuolet sitoutuvat luopumaan oikeudestaan palveluehtoihin liittyvien tai niiden yhteydessä syntyvien kanteiden nostamiseksi, kun sopimuksen päättymisestä on kulunut yli vuosi.
5. Muutosloki
- Palvelusopimus päivitetty 8.1.2024